SF Gass AS

Gulen industrihamn
- en unik mulighet til å etablere gassbasert industri. 

Naturgass fra nordsjøen til Sogn og Fjordane fylke. Gulen industrihamn er et unikt område sin stilles til disposisjon for etablering av tungindustri og offshorerelatert virksomhet. Bedrifter som har behov for arealer og nærhet til sjø ønskes velkommen til å etablere seg i området.

SF GASS AS inviterer til:

- Etablering av virksomhet i Gulen som kan ha nytte av Naturgass som ressurs i sin produksjon.
- Å bygge et LNG anlegg i Gulen som kan forsyne både det norske og det europeiske marked
- Å bygge et gasskraftverk i Gulen som kan produsere strøm for distribusjon på det etablerte nett
- Etablering av virksomhet med behov for mye energi i sin produksjon
- Interessenter kan også bli medeiere i SF Gass AS

SF Gass er eIt deleigd selskap mellom Wergeland Holding og Saga Fjordbase, og vart etablert i 2007. Aksjonærene i SF Gass er opptatt av vekst i regionen og etablering på  industriarealene i Gulen Industrihamn. Aksjonærene er positiv til å bidra som med-investor i bedrifter som ønsker å etablere seg.

Gulen industrihamn har et ferdig regulert område på ca. 1.000 dekar. Disse betydelige arealene står klart for industriformål rettet mot maritim sektor. Området har per i dag 5 kaier (2 dyptvannskaier).

Det er lagt til rette for bygging av et LNG anlegg og et gasskraftverk. Behovet for elektrisk kraft i området er stort, og Gulen Industriområde vil være godt tilrettelagt og forberedt på en slik etablering. Landfall for naturgass er det avsatt område og utarbeidet plan.  Dette vil bli gjort tilgjengelig for interessenter som ønsker å bygge ut.

Selskapet er sterkt politisk forankret i kommune og fylkeskommunen. Det er etablert avtale med Statoil ASA om tilkobling til gassrørledningen fra Kollsnes til Mongstad. Dette er også dorutsatt i konsesjonsvilkårene for legging av gassrørleding fra Kollsnes til Mongstad.

Pr. i dag er følgende realisert:

* Ventil for påkobling av grenrør i Fensfjorden er ferdig montert
* Alle koplingsventiler er produsert og klargjort for installasjon
* Rørtrase er ferdig planlagt og anbudsdokumenter klargjort.
* Mottaksstasjon på and er prosjektert
* Koblingsmetode på havbunn er prosjektert

Selve gassrørledningen og legging av denne mangler i dag, her er det rom for dimensjonsvalg fra utbyggers side.  Kapasiteten i grenrøret er planlagt til 0,8 MSm3d  med full kompresjon på Kollsnes. Gassen som kan leveres har vanlig Kollsnes salgsgass spesifikasjon.