img4

Sluttbehandling av boreavfall

Wergeland-Halsvik AS

  • Mottak og sluttbehandling av offshore Boreavfall.

Wergeland Halsvik AS er eit av driftselskapa i Wergeland gruppa, som har aktiviteten sin retta mot mottak og sluttbehandling av offshore boreavfall.  Selskapet har sidan 1991 vore leverandør av denne tjenesta til Norsk Hydro og Statoil. I samband med ny anbudsrunde i 2013, fekk Wergeland Halsvik tildelt kontrakten for mottak og behandling av boreavfall.

Avdeling for handtering av avfall vart etablert i 1989 med hovedoppgåve å behandle borekaks og slopvann fra oljeproduksjonen i Nordsjøen. Selskapet har sidan 1991 vore leverandør av denne tenesta. I dag utgjer denne verksemda Avdeling for Miljøservice i Wergeland-Halsvik selskapet. Vi har konsesjon frå KLIF og er miljøgodkjent etter ISO 14001 samt Achilles godkjent, med ISO 9001.

  • Døgnkontinuerlig produksjon og beredskap
  • Flere djupvannskaier
  • Losse og lastefunksjonar
  • Transportløysingar
  • Godkjend deponi for resterande aske
  • Tankreingjering
  • LRA deponi

Kontaktinformasjon: Dagleg leiar Arve Hatlevik, arve@wergeland.com mob. 91138884